Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

Повiдомлення про виникнення особливоi iнформацii про емiтента


2012-04-13

Автор: Юр-отдел ДЗМУПовiдомлення про виникнення особливоi iнформацii про емiтента

(для розмiщення у стрiчцi новин та опублiкування в офiцiйному друкованому виданнi)

 

1. Загальнi вiдомостi:

1.1. Повне найменування емiтента  - Приватне акцiонерне товариство «Днiпровський завод мiнеральних добрив».

1.2. Органiзацiйно-правова форма емiтента – Приватне акцiонерне товариство.

1.3. Iдентифiкацiйний код за ?ДРПОУ емiтента – 31980517.

1.4. Мiсцезнаходження емiтента – 51917, Днiпропетровська обл., м.Днiпродзержинськ, пр-т Аношкiна, 179.

1.5. Мiжмiський код, телефон та факс емiтента – (0569) 53-32-86.

1.6. Електронна поштова адреса емiтента yurist@dzmu.dp.ua

1.7. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовуeться емiтентом для розкриття iнформацii - www.dzmu.dp.ua

1.8. Вид особливоi iнформацii вiдповiдно до вимог глави 2 роздiлу II або iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Положення. – Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повiдомлення

Лiсковського Сергiя Федоровича (ММ N 648100, виданий Киiвським РВ ХМУ УМВС Украiни в Харкiвськiй областi 03.12.1997 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Голови Наглядовоi ради Товариства. Лiсковський С.Ф. перебував на посадi Голови Наглядовоi ради Товариства 2 роки.. Володi? часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 14,999%.

Iвахненко Сергiя Гнатовича (НС N 205000 виданий Приднiпровським РВ УМВС Украiни в Черкаськiй областi 10.12.1996 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Секретаря Наглядовоi ради Товариства. Iвахненко С.Г. перебував на посадi Секретаря Наглядовоi ради Товариства 2 роки.. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Маляра Петра Адамовича (НА N 144614, виданий Волочинським РВ УМВС Украiни в Хмельницькiй областi 14.08.1996 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Члена Наглядовоi ради Товариства. Маляр П.А. перебував на посадi Члена Наглядовоi ради Товариства 2 роки.. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Iваненкова Михайла Петровича (МК N 459644, виданий Киiвським РВ ХМУ УМВС Украiни в Харкiвськiй областi 01.04.1997 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Голови Ревiзiйноi комiсii Товариства. Iваненков М.П. перебував на посадi Голови Ревiзiйноi комiсii Товариства 2 роки.. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариство.

Полив’яного Олега Вiталiйовича (ММ N 838749, виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй областi 04.01.2001 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Члена Ревiзiйноi комiсii Товариства. Полив’яний О.В. перебував на посадi члена Ревiзiйноi комiсii Товариства 2 роки.. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Кармазiну Наталiю Вячеславiвну (МА N 728083, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС Украiни в Сумськiй областi 22.10.2009 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було звiльнено з посади Члена Ревiзiйноi комiсii Товариства. Кармазiна Н.В. перебувала на посадi члена Ревiзiйноi комiсii Товариства 2 роки. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Лiсковського Сергiя Федоровича (ММ N 648100, виданий Киiвським РВ ХМУ УМВС Украiни в Харкiвськiй областi 03.12.1997 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Наглядовоi ради Товариства на 3 роки (Головою Наглядовоi ради Товариства - протокол засiдання Наглядовоi ради Товариства N 9 вiд 13.04.2012 року ). Лiсковський С.Ф. також перебува? на посадi президента АТ «Украгрохiмхолдинг» та на посадi президента Асоцiацii «Всеукраiнське об’?днання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив», та перебував на посадi Голови Наглядовоi ради Товариства. Володi? часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 14,999%.

Савiна Едуарда Вiкторовича (МК  N 182652, виданий Киiвським РВ ХМУ УМВС Украiни в Харкiвськiй областi18.06.1996 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Наглядовоi ради Товариство на 3 роки. Савiн Е.В. перебува? на посадi директора ДП «Укрiнвестпроект» та члена Наглядовоi ради АТ «Iнвестсинтез». Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Маляра Петра Адамовича (НА N 144614, виданий Волочинським РВ УМВС Украiни в Хмельницькiй областi 14.08.1996 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Наглядовоi ради Товариство на 3 роки (Секретарем Наглядовоi ради Товариства - протокол засiдання Наглядовоi ради Товариства N 9 вiд 13.04.2012 року ). Маляр П.А. перебував на посадi члена Наглядовоi ради Товариства та голови Наглядовоi ради СТОВ «Зернова компанiя «Хорс». Не володi? часткою у статутному капiталi Товариство.

Царенко Оксану Вячеславiвну (СА N 674939, виданий Комунарським РВ УМВС Украiни в Запорiзькiй областi 22.01.1998 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Ревiзiйноi комiсii Товариства на 3 роки. Царенко О.В. перебува? на посадi завiдуючоi кафедри облiку i аудиту в Академii мунiципального управлiння, м. Киiв. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Бiлоус Свiтлану Iванiвну (АА N 714148, виданий Козятинським РВ УМВС Украiни у Вiнницькiй областi 20.02.1998 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Ревiзiйноi комiсii Товариства на 3 роки. Бiлоус С.I. також перебува? на посадi головного бухгалтера ТОВ «Агрофест-Украiна», головного бухгалтера АТ «Украгрохiмхолдинг» та головного бухгалтера ТОВ «СП «Новий Корогод-Агро». Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Кармазiну Наталiю Вячеславiвну (МА N 728083, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС Украiни в Сумськiй областi 22.10.2009 року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства N1 вiд 13.04.2012 року було призначено на посаду Члена Ревiзiйноi комiсii Товариства на 3 роки. Кармазiна Н.В. також перебува? на посадi директора ТОВ «Украгрохiмхолдинг», перебувала на посадi члена Ревiзiйноi комiсii Товариства. Не володi? часткою у статутному капiталi Товариства.

Рiшення про вiдкликання (звiльнення, припинення повноваження) та обрання (призначення) вищезазначених посадових осiб було прийняте на пiдставi чинного законодавства Украiни та Статуту Товариства.

Посадовi особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

3. Пiдпис

3.1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджу? достовiрнiсть iнформацii, що мiститься у повiдомленнi, та визна?, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Мартiянов Павло Федорович.