Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

ПАТ «ДЗМД» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів


2015-02-20

Автор: Юр-відділ ДЗМДПАТ «ДЗМД» (код ЄДРПОУ 31980517) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10.04.2015 року о 11.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113. Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.2015 року року (станом на 24 годину).

Порядок денний:

1. Звіт генерального директора за 2013 рік. Основні напрямки діяльності у 2014 році.

2. Звіт Наглядової ради.

3. Звіт Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту та балансу.

5. Розподіл прибутку і збитків.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113, контактна особа – Пушкар Олександр Вадимович, н.т. (0569) 53-33-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів 339 289331 303
Основні засоби 22 96823 247
Довгострокові фінансові інвестиції --
Запаси 28 03916 633
Сумарна дебіторська заборгованість 251 320259 749
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 8408 002
Нерозподілений прибуток -608 292-194 131
Власний капітал - 550 557-136 396
Статутний капітал 24 15524 155
Довгострокові зобов'язання 393 509199 468
Поточні зобов'язання 496 337268 231
Чистий прибуток (збиток) -414 161-72 489
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2415524155
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 540558

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.02.2015 року в Бюлетні „Цінні папери України” № 31.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Генеральний директор Мартіянов П.Ф.