Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

ПАТ «ДЗМД» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів


2014-02-19

Автор: Юр-відділ ДЗМДПАТ «ДЗМД» (код ЄДРПОУ 31980517) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04.04.2014 року о 11.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113. Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31.03.2014 року року (станом на 24 годину).

Порядок денний:

1. Звіт генерального директора за 2013 рік. Основні напрямки діяльності у 2014 році.

2. Звіт Наглядової ради.

3. Звіт Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту та балансу.

5. Розподіл прибутку і збитків.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113, контактна особа – Пушкар Олександр Вадимович, н.т. (0569) 53-33-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів 331 303483 395
Основні засоби 23 24723 790
Довгострокові фінансові інвестиції --
Запаси 16 63373 342
Сумарна дебіторська заборгованість 259 749358 730
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 00243
Нерозподілений прибуток -194 131-121 642
Власний капітал -136 396-63 907
Статутний капітал 24 15524 155
Довгострокові зобов'язання 199 468199 470
Поточні зобов'язання 268 231347 832
Чистий прибуток (збиток) -72 489-17 525
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2415524155
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 558594

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.02.2014 року в Бюлетні „Цінні папери України” № 32.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Генеральний директор Мартіянов П.Ф.