Сегодня: 17. 05. 2021
Украинский язык Английский язык
 

ПАТ «ДЗМД» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.


2013-02-21

Автор: Юр-відділ ДЗМДПАТ «ДЗМД» (код ЄДРПОУ 31980517) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2013 року о 11.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113. Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2013 року (станом на 24 годину).

Порядок денний:

1. Звіт генерального директора за 2012 рік. Основні напрямки діяльності у 2013 році.

2. Звіт Наглядової ради.

3. Звіт Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту та балансу.

5. Розподіл прибутку і збитків.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

8. Погодження правочинів (договорів, угод).

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2013 році.


Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179-Б/21, будівля Заводоуправління кім. № 113, контактна особа – Пушкар Олександр Вадимович, н.т. (0569) 53-33-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів 355 545
Основні засоби 24 081
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 62 070
Сумарна дебіторська заборгованість 256 937
Грошові кошти та їх еквіваленти 27
Нерозподілений прибуток -104 117
Власний капітал -46 382
Статутний капітал 24 155
Довгострокові зобов'язання 239 694
Поточні зобов'язання 162 233
Чистий прибуток (збиток) -5 373
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24155
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 610

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.02.13р. в Бюлетні „Цінні папери України” № 32.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Генеральний директор Мартіянов П.Ф.